REGULAMIN KONKURSU „NA SREBRNYM EKRANIE” (dalej „Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „NA SREBRNYM EKRANIE” (dalej: „Konkurs”)

1.2 Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od dnia 22.04.2020 od momentu pojawienia się Postu na profilu, o którym mowa w ust. 1.6. Regulaminu, do dnia 30.04.2020 do godziny 23:59

1.3 Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest TODORO Paweł Idzikowski z siedzibą w Krakowie (31-062) przy ulicy Krakowskiej 6, NIP: 6772332656

1.4 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 380).

1.5 Konkurs przeprowadzony jest na oficjalnym profilu TODORO na portalu społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/todoro_jubiler (dalej: „Profil”)

1.6 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi z chwilą publikacji Pytania Konkursowego w dniu 22 kwietnia 2020 r. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi o godzinie 23:59 dnia 30 kwietnia 2020r. (dalej „Czas trwania Konkursu”).  

2. Uczestnik

2.1 W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które (i) w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat oraz (ii) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).

2.2 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywania zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

2.3 Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2.4 Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystępuje do Konkursu jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu nie mogą brać udziału w Konkursie.

2.5 W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby powiązane z Organizatorem w sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny.

3. Zasady Konkursu

3.1 Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia będzie skutkowało uznaniem, że nie doszło do skutecznego zgłoszenia.

3.2 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie wskazanym w ustępie 1.2. Regulaminu, odpowiedzieć na pytanie konkursowe – wskazać tytuły filmów, z których kadry zamieszczone będą na profilu TODORO przez cały czas trwania konkursu. [Kadry wybrane są ze względu na pojawiającą się w nich biżuterię i pełnią rolę ilustracyjną. Po zakończeniu konkursu wszystkie zostaną opisane tytułami filmów, z których pochodzą.] Każdy kadr opatrzony jest numerem – odpowiedzi konkursowe: numery kadrów wraz z tytułami Uczestnik powinien wysyłać drogą elektroniczną na adres Organizatora: todo@todoro.pl

3.3 Czynnikiem decydującym o głównej wygranej będzie trafność odpowiedzi – wskazanie 14 prawidłowych tytułów filmów, oraz to, czy trafna odpowiedź Uczestnika wpłynęła jako pierwsza trafna odpowiedź.

3.4 Prawidłowości wyłonienia zwycięzcy, który jako pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi, pilnować będzie powołana przez Organizatora Komisja.

3.5 W konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna i nieograniczona ilość wyróżnień. Wyróżnienia przyznane zostaną każdemu kolejnemu Uczestnikowi, który na wskazany adres e-mail wyśle prawidłową odpowiedź – wskaże 14 prawidłowych tytułów filmów.

4. Odbiór Nagród

4.1 Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej drogą mailową. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, tj. podania do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska.

4.2 Zwycięzcy, w celu odbioru Nagrody, w terminie do dnia 30.05.2020 do godziny 23:59, zobowiązani są przesłać do Organizatora mailem zwrotnym swoje dane osobowe, t.j. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania, na który ma zostać przesłana Nagroda. Niedozwolone jest podawanie numerów telefonów i adresów innych osób niż Uczestnik, chyba że doręczone zostanie do Organizatora na adres podany w ust. 1.3. w terminie podanym w zdaniu pierwszym tego ustępu pełnomocnictwo w formie pisemnej, jako oryginalny dokument, z którego wynika, że Uczestnik Konkursu upoważnia wskazaną przez siebie osobę do odbioru Nagrody. Pełnomocnictwo pozostaje w oryginale w dyspozycji Organizatora.

4.3 Niezachowanie terminu wskazanego w pkt 4.2. powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w punkcie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika (w tym: brak spełnienia warunków określonych w ust. 2.1. lub 2.5. Regulaminu) powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody bądź spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują wygaśnięciem roszczenia o wydanie Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

4.4 W ciągu 21 dni roboczych od dnia przesłania danych, o których mowa w ust. 4.2. Zwycięzca otrzyma na podany przez niego adres zamieszkania, przesyłkę poleconą z Nagrodą.

4.5 Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców pozostają własnością Organizatora.

4.6 Za Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

5. Przetwarzanie danych osobowych.

5.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922, „Ustawa”) oraz zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego Instagram, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz wydania Nagród. Przetwarzanie danych Uczestników przez Organizatora ma charakter doraźny w rozumieniu art.2 pkt 3 Ustawy. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po rozstrzygnięciu Konkursu.

5.2 Administratorem danych osobowych jest TODORO Paweł Idzikowski 

5.3 Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym: otrzymania Nagrody.

5.4 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 30 dni. 

6.2 Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: todo@todoro.pl

7.Komisja

7.1 Organizator powoła spośród swoich pracowników dwuosobową Komisję, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu w tym wyłonienia zwycięzcy i wyróżnionych.

7.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.todoro.pl

8.2 Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

Projekt i realizacja: