REGULAMIN KONKURSU „Confetti” (dalej „Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Confetti” (dalej: „Konkurs”)

1.2 Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od dnia 3.01.2024 od momentu pojawienia się Postu na profilu, o którym mowa w ust. 1.6. Regulaminu, do dnia 19.01.2024 do godziny 23:59

1.3 Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest TODORO Paweł Idzikowski z siedzibą w Krakowie (31-062) przy ulicy Krakowskiej 6, NIP: 6772332656

1.4 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 380).

1.5 Konkurs przeprowadzony jest na oficjalnym profilu TODORO na portalu społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/todoro_jubiler (dalej: „Profil”)

1.6 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi z chwilą publikacji Pytania Konkursowego w dniu 3.01.2024. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi o godzinie 23:59 dnia 19.01.2024. (dalej „Czas trwania Konkursu”).  

2. Uczestnik

2.1 W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które (i) w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat oraz (ii) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).

2.2 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywania zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

2.3 Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2.4 Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych Uczestnika jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. Osoba, która przystępuje do Konkursu jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu nie mogą brać udziału w Konkursie.

2.5 W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby powiązane z Organizatorem w sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny.

3. Zasady Konkursu

3.1 Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia będzie skutkowało uznaniem, że nie doszło do skutecznego zgłoszenia.

3.2 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie wskazanym w ustępie 1.2. Regulaminu, odpowiedzieć na pytanie konkursowe – opublikować na swoim profilu instagramowym wideo lub zdjęcie z konfetti i oznaczyć w nim profil @todoro_jubi .

3.3. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może wykonać dowolną liczbę Zadań Konkursowych, jednakże dany Uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.

3.4 Wyboru zwycięzców dokona powołane przez organizatora Jury.

3.5 W konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna.

4. Odbiór Nagród

4.1 Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej na profilu instagram. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, tj. podania do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska.

4.2 Zwycięzcy, w celu odbioru Nagrody, w terminie do dnia 29.02.2024, zobowiązani są przesłać do Organizatora mailem zwrotnym swoje dane osobowe, t.j. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania, na który ma zostać przesłana Nagroda. Niedozwolone jest podawanie numerów telefonów i adresów innych osób niż Uczestnik, chyba że doręczone zostanie do Organizatora na adres podany w ust. 1.3. w terminie podanym w zdaniu pierwszym tego ustępu pełnomocnictwo w formie pisemnej, jako oryginalny dokument, z którego wynika, że Uczestnik Konkursu upoważnia wskazaną przez siebie osobę do odbioru Nagrody. Pełnomocnictwo pozostaje w oryginale w dyspozycji Organizatora.

4.3 Niezachowanie terminu wskazanego w pkt 4.2. powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w punkcie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika (w tym: brak spełnienia warunków określonych w ust. 2.1. lub 2.5. Regulaminu) powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody bądź spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują wygaśnięciem roszczenia o wydanie Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

4.4 W ciągu 21 dni roboczych od dnia przesłania danych, o których mowa w ust. 4.2. Zwycięzca otrzyma na podany przez niego adres zamieszkania, przesyłkę poleconą z Nagrodą.

4.5 Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców pozostają własnością Organizatora.

4.6 Za Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

4.7 Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Przetwarzanie danych osobowych.

5.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922, „Ustawa”) oraz zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego Instagram, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz wydania Nagród. Przetwarzanie danych Uczestników przez Organizatora ma charakter doraźny w rozumieniu art.2 pkt 3 Ustawy. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po rozstrzygnięciu Konkursu.

5.2 Administratorem danych osobowych jest TODORO Paweł Idzikowski 

5.3 Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym: otrzymania Nagrody.

5.4 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 30 dni. 

6.2 Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: todo@todoro.pl

7.Komisja

7.1 Organizator powoła spośród swoich pracowników pięcioosobową Komisję, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu w tym wyłonienia zwycięzcy i ewentualnych wyróżnionych.

7.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu do wglądu na stronie internetowej Organizatora: https://todoro.pl/regulamin-konkursu/

8.2 Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

*

Projekt i realizacja: